Quản lý chất lượng trong bệnh viện (QLCLBV) là môn học bắt buộc trong chương trình cao học quản lý bệnh viện. QLCLBV là một cấu phần hết sức quan trọng trong công tác quản lý bệnh viện, quyết định sự tồn tại của một bệnh viện. Môn học này giới thiệu cho học viên các cách tiếp cận hiện đại về chất lượng và quản lý chất lượng, các hệ thống quản lý chất lượng được áp dụng nhằm nâng cao chất lượng các dịch vụ y tế trên thế giới và tại Việt Nam. Trong đó, Quản lý chất lượng toàn diện, một công cụ mang tính hệ thống và rất hữu ích để liên tục cải thiện chất lượng các quy trình hoạt động/dịch vụ tại bệnh viện sẽ được giới thiệu kỹ để học viên có thể áp dụng phương pháp này để xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng một một quy trình làm việc cụ thể tại bệnh viện nơi công tác.