Lập kế hoạch chương trình nâng cao sức khỏe (còn được hiểu là chương trình truyền thông, giáo dục sức khỏe (TT-GDSK)) là một trong những năng lực chính của người làm công tác TT-GDSK. Môn học này cung cấp các kiến thức và kĩ năng cần thiết để người học có khả năng xác định, lựa chọn, phân tích vấn đề sức khỏe ưu tiên, để xác định được các nguyên nhân, nguy cơ, yếu tố ảnh hưởng. Từ đó đặt ra các mục tiêu, xây dựng các chiến lược hay giải pháp hữu hiệu, lựa chọn phù hợp với năng lực của tổ chức, với mối quan tâm và ảnh hưởng của các bên liên quan, để có thể lập được kế hoạch hoạt động TT-GDSK cụ thể, khả thi và có thể đánh giá được. Chương trình TT-GDSK không thể thành công nếu thiếu sự tham gia của người dân; của các nhóm, tổ chức xã hội trong cộng đồng. Tăng cường năng lực, trao quyền cho cộng đồng để tăng cường sự tham gia của họ trong triển khai thực hiện chương trình là các nội dung quan trọng của môn học.