Việt Nam đang trong giai đoạn phát triển kinh tế, thị trường và đô thị hoá kéo theo nhiều vấn đề sức khoẻ liên quan đến dinh dưỡng và an toàn thực phẩm. Môn học này cung cấp các kiến thức đại cương về dinh dưỡng người, khẩu phần ăn hợp lý cho một số đối tượng ưu tiên và các vấn đề sức khoẻ liên quan đến dinh dưỡng và an toàn thực phẩm thường gặp tại cộng đồng. Đồng thời môn học này cũng thảo luận và phân tích những can thiệp liên quan đến dinh dưỡng và an toàn thực phẩm tại cộng đồng. Môn học là tiền đề cho chương trình cử nhân y tế công cộng và định hướng chuyên ngành dinh dưỡng và an toàn thực phẩm ở giai đoạn tiếp theo.

Việt Nam đang trong giai đoạn phát triển kinh tế, thị trường và đô thị hoá kéo theo nhiều vấn đề sức khoẻ liên quan đến dinh dưỡng và an toàn thực phẩm. Môn học này cung cấp các kiến thức đại cương về dinh dưỡng người, khẩu phần ăn hợp lý cho một số đối tượng ưu tiên và các vấn đề sức khoẻ liên quan đến dinh dưỡng và an toàn thực phẩm thường gặp tại cộng đồng. Đồng thời môn học này cũng thảo luận và phân tích những can thiệp liên quan đến dinh dưỡng và an toàn thực phẩm tại cộng đồng. Môn học là tiền đề cho chương trình cử nhân y tế công cộng và định hướng chuyên ngành dinh dưỡng và an toàn thực phẩm ở giai đoạn tiếp theo.